Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. A Tájékoztató célja és az Adatkezelő

A jelen Tájékoztató célja, hogy az EU 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletével ("GDPR") összhangban teljeskörűen bemutassa a REKK Energiapiaci Tanácsadó Kft. (székhely: 1116 Budapest, Kubikos utca 18., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-332222, e-mail cím: ) mint adatkezelő (a továbbiakban: "Adatkezelő") által a lenti 2. pontban meghatározott cél vonatkozásában kifejtett adatkezelési tevékenységet.

2. Adatkezelési célok

2.1 Hírlevél

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő az általa üzemeltetett rekk.hu honlapon elérhető hírlevélre feliratkozók személyes adatait kezelje kapcsolattartás és a hírlevél küldése céljából.

2.2 Események

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő vagy a REKK Alapítvány (székhely: 1118 Budapest, Mányoki út 14. I 4/A. ajtó, nyilvántartási szám: 01-01-0012221, e-mail cím: ) által szervezett eseményekre, rendezvényekre a résztvevők a rekk.hu honlapon regisztrálhassák magukat.

3. Az érintettek és a kezelt adatok köre

Az érintettek a hírlevélre és/vagy az eseményekre feliratkozó magánszemélyek.

Az Adatkezelő a 2.1 pontban meghatározott célból a rendelkezésére bocsátott alábbi személyes adatokat kezeli: e-mail cím, vezetéknév, utónév, szervezet, ország, preferált nyelv, érdeklődési terület.

Az Adatkezelő a 2.2 pontban meghatározott célból a rendelkezésére bocsátott alábbi személyes adatokat kezeli: vezetéknév, utónév, munkahely/egyetem neve, pozíció, e-mail cím, valamint számlázási adatok: cégnév, székhely, egyéb, számlán szerepeltetendő adat, postacím, kedvezményre jogosultság jogcíme, továbbá az eseményeken készült fénykép/videófelvétel.

Ezen személyes adatok az adott érintettől származnak.

4. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintettek kifejezett, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

Az adatkezeléshez szükséges hozzájárulás megadása önkéntes. Az érintett a megadott hozzájárulását jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásbeli nyilatkozat útján bármikor visszavonni azzal, hogy ebben az esetben ez nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben azonban az érintett nem adja hozzájárulását az adatkezeléshez, vagy a korábban megadott hozzájárulását visszavonja, úgy az azzal a következménnyel járhat, hogy az Adatkezelő nem tud kapcsolatba lépni az érintettel, az érintett nem kapja meg a hírlevelet, illetőleg nem tud részt venni az eseményen.

5. Hozzáférés az adatokhoz

A személyes adatokhoz az Adatkezelő hírlevél küldéséért felelős-, illetőleg az események szervezésében részt vevő munkatársai férnek hozzá.

Az eseményeken készült fényképek, videófelvételek a rekk.hu és a rekk.org honlapokon közzétételre kerülhetnek.

6. Adatfeldolgozó

Az adatfeldolgozás körébe tartozó műveleteket az Adatkezelő adatfeldolgozás körébe tartozó tevékenységet magában foglaló szolgáltatás nyújtása céljából mindenkor szerződött vállalkozói vagy megbízottai végezhetnek.

Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel biztosítja, hogy a nevében és megbízásából eljáró adatfeldolgozók kizárólag az Adatkezelő utasításainak megfelelően, a vonatkozó magyar és uniós adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeljék a részükre rendelkezésre bocsátott személyes adatokat.

7. Adattovábbítás

A személyes adatok hatósági/bírósági eljárások keretében az illetékes hatóságok és/vagy bíróságok részére továbbításra kerülhetnek. Ezzel összefüggésben a személyes adatok az Adatkezelő jogi képviselője vagy egyéb szakértői részére is átadhatók.

A személyes adatok adminisztrációs okokból átadásra kerülhetnek a REKK Alapítvány részére.

8. Adattovábbítás harmadik országba

Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik országbeli (EGT-n kívüli) székhelyű társaság részére nem továbbítja.

9. Adatkezelés időtartama

A személyes adatokat az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig, illetőleg az esemény megrendezését követő 7 (hét) napig őrzi meg.

10. Süti tájékoztató

Ide kattintva https://rekk.hu/sutik elolvashatja a sütikre vonatkozó tájékoztatónkat is, amely arról tartalmaz információkat, hogy az Adatkezelő hogyan használja a sütiket és más hasonló technológiákat.

11. Az érintett jogai

Az irányadó magyar és EU-s adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően az érintett jogosult: (i) személyes adataihoz hozzáférést kérni; (ii) a személyes adatai helyesbítését kérni; (iii) a személyes adatai törlését kérni; (iv) a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni; és (v) tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen.

(i) Hozzáférési jog: Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy személyes adataihoz, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon.

A hozzáférési jog többek között kiterjed az alábbi információkra: az adatkezelés célja, a kezelt adatok kategóriái, azon címzettek megjelölése, akik részére az adatokat továbbították.

Az érintett továbbá jogosult arra, hogy másolatot kérjen az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól.

Helyesbítéshez való jog: Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítésre, illetve a hiányos személyes adatok kiegészítésre kerüljenek.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog: Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatok törlésre kerüljenek, és az adatkezelő köteles lehet arra, hogy az ilyen adatokat törölje.

Adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatok kezelése korlátozásra kerüljön. Ilyen esetben az érintett adatok kizárólag meghatározott célokból kezelhetők.

Tiltakozáshoz való jog: Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy az Adatkezelő nem kezelheti tovább ezen adatokat.

Előfordulhat, hogy egyes esetekben a fenti jogokkal kapcsolatos kérés teljesítése az adat természete miatt nem vagy csak korlátozottan lehetséges. Továbbá a fenti jogosultságok nem korlátlanok, és annak gyakorlását az irányadó adatvédelmi szabályok feltételekhez köthetik.

Az érintett továbbá jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: , honlap: www.naih.hu), illetőleg a jogellenes adatkezelés miatt választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.

12. Kapcsolat

Az érintett a 11. pontban meghatározott jogait az Adatkezelő e-mail címére megküldött e-mail, vagy a székhelyére megküldött postai levél útján gyakorolhatja. Az Adatkezelő a megkereséseket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 1 (egy) hónapon belül megválaszolja.

13. A Tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő jogosult arra, hogy a jelen Tájékoztatót a jogszabályi környezetben vagy az adatkezelési tevékenységben bekövetkezett változás esetén egyoldalúan módosítsa. Az utolsó frissítés dátuma a jelen Tájékoztató végén kerül feltüntetésre.

Utolsó frissítés dátuma: 2019. június 18.