Kiadványok / Könyvek
Az energiaellátás biztonsága Közép- és Délkelet-EurópábanMegjelent: 2011. július 1.
A kiadvány azzal a céllal készült, hogy teljes és pontos képet adhassunk a közép- és délkelet-európai régió villamosenergia és gáz-ellátásbiztonságával szemben fellépő kihívásokról és fenyegetésekről.

Tartalomjegyzék

A regionális áram- és gáz ellátásbiztonság mutatói és indikátorai Közép- és Délkelet-Európában

Az elemzés célja, hogy röviden áttekintse a létező energiaellátásbiztonsági mutatókat a Security of Gas and Electricity Supply in Central and South-East Europe kutatás keretein belül. A kutatás során készített felmérés alapján olyan ellátásbiztonsági mutatókat képeztünk, melyek könnyen és rendszeresen számszerűsíthetők, és régiók, országok és eltérő időszakok közt is összehasonlíthatók. Reméljük, hogy a mutatószámok segítségével a regionális ellátásbiztonság javulását is mérhetővé tesszük, ami egyaránt izgathatja a befektetői köröket és a politikai döntéshozókat.

Szerzők: Pató Zsuzsanna, Kaderják Péter, Andzsans-Balogh Kornél
A megnövekedett ellátásbiztonság gazdasági értéke

Minden villamosenergia- és gáz hálózat biztosít valamely szintű ellátásbiztonságot. Azt megállapítani, hogy ez az ellátásbiztonság elegendő-e avagy mégsem, nem könnyű feladat. A nagyobb ellátásbiztonság általában költséges beruházásokkal érhető el, míg a kevésbé biztonságos rendszer fenntartása olcsóbb. A megfelelő ellátásbiztonság eléréséhez elengedhetetlen az ellátásbiztonság hasznainak és az addicionális beruházás költségeinek mérlegelése.

Az elemzés célja, hogy a fentebb felvázolt kérdésre választ adjon: a földgázpiac keresleti oldalán a kiesett fogyasztás értékének számszerűsítése révén. Az írás eredményei felhasználhatók jövőbeni beruházások értékelésére a gázpiacon, és szabályozói döntéstámogatásra egyaránt.

Szerző: Szolnoki Pálma
Villamosenergia és földgáz keresletelőrejelzés Közép- és Délkelet-Európában

A tanulmány célja, hogy egyszerű előrejelzési módszertant nyújtson a projektben részt vevő országok villamosenergia- és földgázfogyasztásának előrejelzésére. Az előrejelzési módszertan bemutatásán és annak korlátainak kiemelésén túl közzétesszük a rendelkezésünkre álló adathalmazt és előrejelzésünk eredményeit is.

Szerzők: Tóth András István, Mezősi András, Kiss András
Közép- és Délkelet-Európa gázpiaci modellezése

Jelen elemzés célja, hogy bemutassa a regionális földgázpiac modelljét azon közép-és kelet-európai országoknak, melyek földgázszektora említésre méltó. A regionális gázpiac működésének megértése több szempontból is izgalmas kérdés. Jelenleg minden érintett, független piac orosz importforrásokból fedezi fogyasztásának nagy részét, ami erős egyoldalú importfüggőséget takar. A régióban érvényben lévő hosszú távú importszerződések egymástól független tárgyalások eredményei, melyek a kínálati oldal számára lehetővé teszik a piaci erővel való visszaélést.

Az elemzésben teljes mértékben versenyzői piacot szimulálunk, ami figyelembe veszi a valóságban található technológiai korlátokat. A szimuláció leginkább a szereplők viselkedésében tér el a valóságtól. Minden egyes piacot domináns szereplőktől mentes, versenyzői környezetnek tételezünk fel, kivéve az orosz import szegmenst, ahol az árakat exogén módon, a jelenlegi olajindexált hosszú távú szerződések mintájára határozzuk meg. Habár ez az egyszerűsítés erősen valószerűtlen, elemzésünket könnyen kezelhetővé teszi és hasznos referenciául szolgál a valós piaci kimenetelekre.

Szerző: Kiss András
Erőműberuházások liberalizált környezetben a Közép- és Délkelet-Európai régióban

A hosszútávú ellátásbiztonság kulcsa a beruházások megfelelő mértéke a villamosenergia-termelő kapacitásokba. Az, hogy Közép- és Délkelet-Európában megvannak-e beruházásokat ösztönző piaci feltételek, még mindig vita tárgya. Az írás ehhez a vitához igyekszik hozzászólni, a következő évtized beruházásainak összegyűjtésével, majd a beruházásokat annak fényében értékeli, hogy mennyire lesz szükség a tervezett kapacitásokra 2020-ban közgazdasági szempontból.
Eredményeink nem cáfolják meg azt a megállapítást, hogy a liberalizált piacok képesek biztosítani a hosszú távú ellátásbiztonságot. Elemzésünk alapján a régióban tervezett beruházások túlzók, azok nagy részét valószínűleg törölni kellene vagy addig késleltetni, amíg ténylegesen szükségessé nem válnak.

Szerzők: Mezősi András, Kiss András
A 2009. januári gázkrízis tanulságai Közép- és Délkelet-Európában

Az elemzés célja, hogy összegyűjtse a 2009. januári gázválság legfontosabb tapasztalatait a régió leginkább érintett országainak kormányai és szabályozó hatóságai számára. A tanulmány következtetéseire a régió országainak (Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Csehország, Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia) válságkezelésének elemzése révén érkeztünk. Az elemzés legnagyobb eredménye, hogy összehasonlítjuk az egyes országok sikerességét a válságkezelésben. A sikeres válságkezelés tényezőinek azonosítása a jövőben elősegítheti a megfelelő szakpolitikai intézkedések kialakítását, melyek csökkenthetik hasonló válság kialakulásának kockázatát. Végül rámutatunk néhány, a gázpiacon élő jelenlegi gyakorlat megreformálásának szükségességére.

A több országon átívelő hálózati infrastruktúrák kiépülésének szabályozói előfeltételei Közép-Kelet-Európában

A nemzeti energiapiacok regionális integrációja úgy segítené elő az ellátásbiztonságot, hogy nagyobb piacot hozna létre a termelő és infrastruktúra beruházások számára, és hozzájárulhatna a primer energiahordozók beszerzésének diverzifikációjához. A szorosabb együttműködést és likvid energiapiacokat biztosító hálózati infrastruktúra a piacintegráció alapköve. Az új hálózati beruházások elengedhetetlenek a földgázforrások diverzifikációjához és az országok közti kereskedelmi kapcsolatok fejlesztéséhez.
Az elemzés célja, hogy azonosítsa azt a szabályozói környezetet, ami új gázvezeték- és tárolói beruházások kiépítését támogatja Közép- és Délkelet-Európában. Kutatásunk nem korlátozódik a beruházási ösztönzők vizsgálatára, emellett minden olyan szabályozói eszközt sorra veszünk, amit az európai szervezetek érdemesnek tartottak a regionális integráció ösztönzésére.

Szerző: Kerekes Lajos
Középtávú gáz ellátásbiztonsági szcenáriók Közép és Délkelet-Európában

Közép- és Délkelet-Európa energiainfrastruktúrája még akkor épült ki, mikor a Vasfüggöny osztotta kettő a kontinenst. A régió országainak függetlenedését követően a villamosenergia-hálózatok integrált európai rendszerré nőtték ki magukat (UCTE). Ezalatt a gázinfrastruktúra majdhogynem változatlan maradt, a régió országai nem tettek lépéseket annak érdekében, hogy függetlenedjenek az egyoldalú orosz kínálattól, vagy növeljék a régió gázpiacainak likviditását. Az elmúlt öt év két gázválsága (2006 és 2009) megmutatta a régió magas kitettségét az orosz gázszállításokra, melynek komoly ellátásbiztonsági-, ár- és politikai kockázatai vannak. A jövő gázellátás biztonságának és a piacok fejlődésének szempontjából a legfontosabb kérdés, hogy mennyire gyors és átfogó lesz a régió országainak integrációja az európai gázpiacba. Az EU intézkedései és kezdeményezései látszólag kezelik ezeket az aggodalmakat, és konkrét kötelezettségeket és előterjesztéseket fogalmaztak meg, mely segíti a keleti tagállamok integrációját. Ezen intézkedések sikere azonban számos technológiai, geopolitikai, pénzügyi tényező együttmozgásán és egymásra hatásán múlik, melyek a régió országai belül elválaszthatatlanok.
A tanulmány célja, hogy a kérdés komplexitását kiemelje és interdiszciplináris vitát indítson a hosszú távú kockázatokról és lehetőségekről, három középtávú (20 év) gázipari beruházási szcenárió bemutatásán keresztül. A szcenárió alapú megközelítés lehetőséget ad arra, hogy azonosítsuk az egyes szcenáriókra jellemző legjobb válaszokat, azaz a leginkább releváns regionális beruházásokat.

Szerzők: Kaderják Péter, Andzsans-Balogh Kornél
Szerzők