Kiadványok / Piaci jelentés
Jelentés az energiapiacokról 2016. évi I. számMegjelent: 2016. június 2.
A hurok szorításában I Az Európában épülő és tervezett nukleáris beruházások piaci és finanszírozási kockázatainak kezelése I Kapacitás allokációs fejlesztések a gázpiacon I Az Európai Bizottság LNG-, földgáztárolási és ellátásbiztonsági víziója

Tartalomjegyzék

A hurok szorításában

A számos országban felmerülő, az átviteli hálózatokon átfolyó nem szándékolt áramlások (unintended flows) negatív hatásai miatti elégedetlenséget fogalmazta meg hivatalosan a lengyel energiahivatal (URE) 2014 decemberében az Energiaszabályozók Együttmuködési Ügynökségéhez (ACER) benyújtott kérelme. A hivatal arról kérte az ACER véleményét, hogy vajon a közép-kelet európai (KKE) régióban jelenleg alkalmazott határkeresztező kapacitás elosztási szabályok megfelelnek-e a 714/2009/EK Rendelet előírásainak. Az ACER 2015 szeptemberében nyilvánosságra hozott – jogilag nem kötelezo érvényű – véleményében arra utasította a régió szabályozó hatóságait és átviteli rendszerirányítóit, hogy közös ütemtervet dolgozzanak ki a német-osztrák határmetszéken bevezetendő koordinált kapacitás kiosztási mechanizmus bevezetésére. Az ACER helybenhagyta a lengyel energiahivatal állítását, miszerint a kereskedelmi tranzakciókhoz kapcsolódó átviteli kapacitás kiosztásának hiánya a német-osztrák határmetszéken (a közös árzóna miatt) jelentős, a kereskedelmi áramlásokhoz nem kapcsolódó fizikai áramlásokat okoz a szomszédos országok határkeresztező kapacitásaiban, illetve belső átviteli hálózatában, elsősorban német-lengyel, német-cseh és cseh-osztrák viszonylatban. Ezek a fizikai áramlások folyamatos szűkületet okoznak a hálózat egyes elemein, veszélyeztetve a hálózat működésének biztonságát, egyúttal korlátozzák a villamos energia kereskedelmét is a határmetsző kapacitások lefoglalásával. Ennek következményeként a német-osztrák határ – a Rendelet meghatározásának megfelelően – szűk keresztmetszetnek minősül, és mint ilyenre transzparens, nem-diszkriminatív kapacitáselosztási módszert kell bevezetni, ami gyakorlatilag a mai német-osztrák közös villamosenergia-piac kettéosztását jelenti. Az osztrák energiahivatal (E-Control) megtámadta az ACER piacfelosztási javaslatát az Európai Bíróságon, illetve fellebbezett az ACER Fellebbezési Testületénél is. Az ACER érdemben nem foglalkozott az üggyel arra hivatkozva, hogy csak jogilag kötelezo érvényű döntés ellen lehet fellebbezni, ám a piacfelosztási utasítás nem tartozik ebbe a körbe.

Szerzők: Mezősi András, Pató Zsuzsanna
Az Európában épülő és tervezett nukleáris beruházások piaci és finanszírozási kockázatainak kezelése

Három olyan fontos dokumentum is napvilágot látott az elmúlt hónapokban, amelyek külön-külön is figyelmet érdemelnek, ha valaki új villamosenergia-termelő létesítmény létesítését tervezi Európában. Április 4-én az Európai Bizottság „Nukleáris tájékoztató program” címmel részletes elemzést tett közzé, amely a nukleáris technológia teljes vertikumára – a kitermeléstől az erőműveken keresztül a hulladékkezelésig – ad áttekintő helyzetképet, kitérve az új potenciális nukleáris beruházások legfontosabb gazdasági szempontjaira. Április 13-án látott napvilágot a Bizottság időközi jelentése a kapacitásmechanizmusok ágazati versenypiaci vizsgálatáról. Harmadikként érdemes megemlíteni a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) februárban nyilvánosságra hozott kiadványát, amely a „Re-powering Markets” címet kapta. Alcíme beszédesen tükrözi a szervezet véleményét a következő időszak legfontosabb kihívásairól: „piacszerkezet és szabályozás az alacsony karbonintenzitású energiarendszerre történő átmenet időszakában”.

Kapacitás allokációs fejlesztések a gázpiacon - tények és vélemények

A Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata mind az árampiac (ENTSOE), mind a gázpiac (ENTSOG) esetén fontos szerepet tölt be az egységes európai piacok létrehozását célzó törekvések megvalósításában. Ebben komoly segítségükre van az energiapiaci szabályozók együttműködését segítő, 2011-ben megalapított ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) is. Az Európai Parlament és a Tanács 714/2009/EK és 715/2009/EK rendeletei alapján mindkét piac esetén elindult a különböző részterületekre vonatkozó iránymutatások (Framework Guidelines) majd az üzemi és kereskedelmi szabályzatok (Network Code) kidolgozása, a fenti szervezetek együttműködésével. A továbbiakban ezen szabályzatokhoz kapcsolódó, nagyrészt 2015. október elsejével hatályba lépett, a magyar szállítórendszert, illetve ezen belül is elsősorban a kapacitás értékesítést érintő legfontosabb változásokat mutatjuk be röviden a gázpiac esetén.

Az Európai Bizottság LNG-, földgáztárolási és ellátásbiztonsági víziója

Idén februárban, a tavaly lefolytatott négy hónapos konzultációt követően, az Európai Bizottság közzétette javaslatát a 994-es ellátásbiztonsági rendelet felülvizsgálatára, és körvonalazta LNG- és földgáztárolási stratégiáját. A dokumentumok közös célja a földgázellátás biztonságának és versenyképességének javítása a regionális szolidaritás és versenyképesség erősítésével. A “stratégia” kifejezés az LNG- és tárolói közlemény vonatkozásában némileg félrevezető, mert a Bizottság stratégia helyett egy meggyőző értékelést ad a kihívások és lehetőségek kiemelésével. Ellátásbiztonsági kitekintéséhez hasonlóan a harmadik energiacsomag teljes végrehajtását feltételező, piaci alapú megoldásokat kínál. Közép- és Délkelet-Európában a piacnak még fejlődnie kell ahhoz, hogy ezek a megoldások működőképesek legyenek, különösen ami az infrastruktúrát illeti. A Bizottság itt a Közép- és Délkeleti Gáz Összeköttetési (CESEC) kezdeményezés keretében azonosított kritikus projektekre utal, amelyek az Európai Hálózatfejlesztési Eszköz (CEF) támogatásával, az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség (ACER) felügyelete alatt megvalósuló határokon átnyúló költségmegosztással (CBCA) valósulhatnak meg. Az ellátásbiztonsági szabályok felülvizsgálata ezzel párhuzamosan a közös vészhelyzeti tervezés és válaszadás eszközeit intézményesítené. Bármilyen ésszerűek is a Bizottság megállapításai és szándékai az ellátásbiztonság javítására, javaslatai túlzóan ambíciózusak és jelenlegi formájukban aligha végrehajthatóak.

Szerző: Nolan Theisen