Rólunk / Vízgazdasági csoport
Vízgazdasági csoport

A Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont Vízgazdasági Csoportja, a REKK.AQUA elsősorban a hazai, illetve a környező régióra vonatkozó vízhasznosítási és vízkár-elhárítási tevékenységek gazdasági és környezeti szempontú elemzésével foglalkozik. Szemléletünk lényege az általában külön-külön vizsgált ágazatok – vízgyűjtőkre és vízkészletekre gyakorolt parciális hatásainak – egységes összefüggésrendszerben való értelmezése és közgazdasági elemzése.

A vizet a XXI. század stratégiai elemének tartják, az éghajlatváltozás kapcsán is egyre inkább előtérbe kerülnek a víz hiányából és a kiszámítható vízháztartási feltételek megbillenéséből fakadó társadalmi hatások. A közgazdaságtan viszonya, ugyanakkor ambivalens a témához. Jelenleg a közgazdaságtan bevett, klasszikus eszközei korlátozott szerepet játszanak a víz-kihívásokra adott szakpolitikai válaszok kialakításában. Nem független ettől a helyzettől egy 2011-es OECD jelentés, sommás megállapítása: „A víz krízisek jellemzően szakpolitikai kudarcok”. (The “water crisis” is largely a governance crisis.)

Eddigi tevékenységeink és a belőlük nyert tapasztalatok is rávilágítanak, hogy ezek kezelhető kihívások, a közgazdasági eszközök alkalmazása az ivóvíz kérdésétől az árvízén át az elsivatagosodásig, érdemben tud(na) hozzájárulni a mai lokális és globális társadalmi-környezeti kihívások hathatósabb kezeléséhez. Az alábbi cikkek és fontosabb elemzések erről a munkáról adnak áttekintést, amit az egymással is összefüggő tématerületek szakértőivel együttműködve készítettünk.

.

Települési szint: Ivóvíz-szolgáltatás, víziközmű-infrastruktúra és vízkészlet-hasznosítás

Az ivóvízhez jutás kérdése egyszerre erőforrás hozzáférési és víziközmű infrastruktúra fenntartási és szabályozási kérdés, amelyben egy monopol helyzetben lévő közcélú szolgáltatás megszervezése kapcsán keverednek szociális, gazdasági és természeti kihívások mind a kisebb települések, mind a városok, elővárosiasodó agglomerációk számára.

A hazai szolgáltatás szervezési és szabályozási folyamatok mellett tapasztalatunk van a régiós és a tágabb nemzetközi esetekkel kapcsolatban is.

A REKK.AQUA víziközmű szektorral foglalkozó elemzései

.

Táj szint: Vízgyűjtő-gazdálkodási és árvízkockázat kezelési kérdések, területhasználat

Vízgazdálkodás és területhasználat ugyan annak az éremnek a két oldala. Célszerű egy vízgyűjtőre, annak állapotára, mint közös hasznosítású természeti erőforrásra tekinteni és gazdálkodni vele, ahol egy egymásba fonódó szürke-zöld infrastruktúra hálózat fenntartásának és szűk keresztmetszeteiből fakadó kérdéseinek kezelési megoldásaira kell válaszokat kidolgozni. A víz természetes körforgása mentén nyíló értékteremtési lehetőségek módosítják a hasznosított természeti erőforrás készletet, nem csak saját maguk, hanem más hasznosítási tevékenységek számra is. Az erőforrások hatékony allokációja ebben a sokszorosan összekapcsolt hatásrendszerben nem magától értetődő, de ez ad jelentőséget a közgazdasági tudás megfelelő alkalmazásának.

Ma, csak töredékét használjuk ki annak a magasszínvonalú jogi keretrendszernek, amit az EU egymással összekapcsolódó Víz Keretirányelve és Árvízi Irányelve biztosít. Az irányelvek lényegében megteremtik a közgazdasági eszközök tájgazdálkodási (természeti erőforrás gazdálkodási) eszközként való alkalmazásának legfontosabb előfeltételeit – a jogok és felelősségek allokációját. A hatévenkénti felülvizsgálati ciklusok során elvégzett víztest minősítések részletes információs hátteret biztosítanak a szűkösségek és extern hatások tájléptékben való értelmezéséhez és szakpolitikai válaszok megfogalmazásához. Résztvettünk az Országos Vízgyűjtőgazdálkodási Terv (2009, 2015) elkészítését és első felülvizsgálatát támogató közgazdasági szakértő csoportban. A feladataink rövid leírása itt található. A szakértői csoport tevékenységének eredményét foglalja össze az alábbi cikkünk:

Az EPI-Water – Evaluating Economic Policy Instruments for Sustainable Water Management in Europe (EU-FP7 kutatási program, GA: 265213) keretében készítettünk hazai fókuszú elemzéseket a Tisza vízgyűjtő árvízi és belvízi problémáiról. A kutatási program eredményeire alapozva több alkalmazott kutatási projektben is részt vettünk a tiszai árapasztó tározók működtetésének rendszerbe szervezéséhez és a területhasználat együttes optimalizálásának kérdéséhez kapcsolódóan.

Az árvízkockázat kezelés és a területhasználat tágabb összefüggéseit, a többcélú, magasabb társadalmi hasznosságot lehetővé tevő tájhasználat kialakításának közgazdasági feltételeit több kutatási program keretében vizsgáltuk.

Résztveszünk a víz-föld nexus tudományos eredményeinek gyakorlati alkalmazását elősegítő együttműködésekben. A LAND4FLOOD hálózat (Spatial Flood Risk Management on Private Land) célja a sikeres szakpolitikák megvalósításához szükséges multidiszciplináris, a mérnöki, ökológiai tudományoktól a jogi, közgazdasági megközelítésekig ívelő tudáselemek és művelőik összekapcsolása. A program az árvizeken túlmutatóan más vízgazdasági kérdések kapcsán is felmerülő természetre alapozott alkalmazkodási megoldások (Nature Based Solutions) alapkérdésével foglalkozik: A földhasználat alakíthatósága körüli érdekellentétek feloldásának szakpolitika megoldásait tárja fel és teszi hozzáférhetővé.

A REKK.AQUA vízgyűjtő-gazdálkodáshoz és az árvízkockázat kezeléséhez kapcsolódó elemzései

.

Globális kapcsolódások: Az Energia-Víz-Táj-Éghajlat összefüggésrendszere

A vízügyi kihívások sikeres kezelése megvalósíthatatlan a sokrétű tudományos és ágazati összefüggések figyelembevétele nélkül. A vízgazdasági szemléletmód kiterjesztése a tágabb vízháztartási folyamatokra egy koherens megközelítés lehetőségét rejti, amely hozzájárul a szektor-meghatározott, ágazati szemléletmódok közötti ellentétek meghaladásához. Ez egy hosszú távú, szintetizálást célzó kutatási témánk, amelyet a természet vezérelte vízkörforgás és az ökoszisztéma szolgáltatások szemléletmódjának fejlődése mentén próbálunk formába önteni.

A REKK Vízgazdasági Csoportját, a REKK.AQUA-t 2007 végén hoztuk létre. A csoport szakmai hátterét hozzánk csatlakozó kollégáink korábbi tevékenysége biztosítja. A Vízgazdasági csoport munkatársainak korábbi elemzései.